یکی از عوامل تاثیر گذار در زمینه ی یادگیری کودکان ، به ویژه در درس ریاضی ، عینی سازی مفاهیم به کمک دست ورزی است .
به طور خیلی ساده دست ورزی عبارت است از : « درک مفاهیم انتزاعی به کمک حواس پنج گانه» و مفاهیم انتزاعی عبارت است از مفاهیمی که با توجه به سن و شرایط زندگی درک علمی از آن مفهوم را نداریم.

کیت آموزش ریاضی پایه اول
حاوی راهنمای به کارگیری ابزارها
بهترین ابزار کمکی والدین برای آموزش 
ابزاری فوق العاده برای فهم عمیق مفاهیم ریاضی

تلفن جهت خرید: 32452020-056

 
 
کیت آموزش ریاضی پایه دوم
حاوی راهنمای به کارگیری ابزارها
بهترین ابزار کمکی والدین برای آموزش 
ابزاری فوق العاده برای فهم عمیق مفاهیم ریاضی

تلفن جهت خرید: 32452020-056

 
 
کیت آموزش ریاضی پایه سوم
حاوی راهنمای به کارگیری ابزارها
بهترین ابزار کمکی والدین برای آموزش 
ابزاری فوق العاده برای فهم عمیق مفاهیم ریاضی

تلفن جهت خرید: 32452020-056

 
 
کیت آموزش ریاضی پایه چهارم
حاوی راهنمای به کارگیری ابزارها
بهترین ابزار کمکی والدین برای آموزش 
ابزاری فوق العاده برای فهم عمیق مفاهیم ریاضی

تلفن جهت خرید: 32452020-056

 
 
کیت5
کیت آموزش ریاضی پایه پنجم
حاوی راهنمای به کارگیری ابزارها
بهترین ابزار کمکی والدین برای آموزش 
ابزاری فوق العاده برای فهم عمیق مفاهیم ریاضی

تلفن جهت خرید: 32452020-056

 
 
کیت آموزش ریاضی پایه ششم
حاوی راهنمای به کارگیری ابزارها
بهترین ابزار کمکی والدین برای آموزش 
ابزاری فوق العاده برای فهم عمیق مفاهیم ریاضی

تلفن جهت خرید: 32452020-056