برنامه کلاسهای آنلاین جمعبندی فصلی اندیشمند

دوره جمعبندی فصل به فصل دروس با هدف مرور، جمعبندی و رفع اشکال دروس مختلف همگام با مدرسه تا انتهای سال تحصیلی برگزار می شود.
از  ویژگیهای این دورره ها بهره گیری از مدرسین مطرح و باتجربه و با هزینه بسیار مناسب در بهترین سامانه کلاسهای آنلاین است.

 

 

 

تلفن پشتیبانی:

برنامه کلاسهای آنلاین جمعبندی فصلی اندیشمند

دوره جمعبندی فصل به فصل دروس با هدف مرور، جمعبندی و رفع اشکال دروس مختلف همگام با مدرسه تا انتهای سال تحصیلی برگزار می شود.
از  ویژگیهای این دورره ها بهره گیری از مدرسین مطرح و باتجربه و با هزینه بسیار مناسب در بهترین سامانه کلاسهای آنلاین است.

 

 

 

كلاس های جمع بندی دروس
اطلاعات آزمون های آنلاین اندیشمند
درخواست همکاری جهت تدریس
درخواست کلاس خصوصی