کلاسهای در حال ثبت نام

  • مدرس: آقای محسن معنوی
  • عنوان دوره : فصل 5 ریاضی نهم (چندجمله ای ها و نامعادله)
  • مدت دوره : 180 دقیقه
  • مدرس: آقای فرامرز اسداللهی
  • عنوان دوره : فصل 8 و 9 علوم نهم (فشار و ماشینها)
  • مدت دوره : 180 دقیقه
  • مدرس: آقای مسلم قوی
  • عنوان دوره : بررسی نکات متون فصل 4
  • مدت دوره : 90 دقیقه

برنامه کلاسهای آنلاین جمعبندی فصلی اندیشمند

دوره جمعبندی فصل به فصل دروس با هدف مرور، جمعبندی و رفع اشکال دروس مختلف همگام با مدرسه تا انتهای سال تحصیلی برگزار می شود.
از  ویژگیهای این دورره ها بهره گیری از مدرسین مطرح و باتجربه و با هزینه بسیار مناسب در بهترین سامانه کلاسهای آنلاین است.

 

 

 

تلفن پشتیبانی:

برنامه کلاسهای آنلاین جمعبندی فصلی اندیشمند

دوره جمعبندی فصل به فصل دروس با هدف مرور، جمعبندی و رفع اشکال دروس مختلف همگام با مدرسه تا انتهای سال تحصیلی برگزار می شود.
از  ویژگیهای این دورره ها بهره گیری از مدرسین مطرح و باتجربه و با هزینه بسیار مناسب در بهترین سامانه کلاسهای آنلاین است.