عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
زمان برگزاری
جمعبندی فصل 5
180 دقیقه
30 هزار تومان
اسفند99
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
زمان برگزاری
جمعبندی فصل 6
270 دقیقه
45 هزار تومان
فرودین1400
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
زمان برگزاری
جمعبندی فصل 7و8
360 دقیقه
60 هزار تومان
ادیبهشت1400
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
زمان برگزاری
ادیبهشت1400

برنامه کلاسهای آنلاین جمعبندی فصلی اندیشمند

دوره جمعبندی فصل به فصل دروس با هدف مرور، جمعبندی و رفع اشکال دروس مختلف همگام با مدرسه تا انتهای سال تحصیلی برگزار می شود.
از  ویژگیهای این دورره ها بهره گیری از مدرسین مطرح و باتجربه و با هزینه بسیار مناسب در بهترین سامانه کلاسهای آنلاین است.
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
جمعبندی فصل 5
180 دقيقه
30 هزار تومان
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
جمعبندی فصل 6
270 دقيقه
45 هزار تومان
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
جمعبندی فصل 7و8
360دقيقه
60 هزار تومان
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
زمان برگزاري
جمعبندی فصل 5
180 دقيقه
30 هزار تومان
بهمن 1399
جمعبندی فصل 6
270 دقيقه
45 هزار تومان
فروردين 1400
جمعبندی فصل 7و8
360 دقيقه
60 هزار تومان
ارديبهشت 1400
عنوان دوره
مدت دوره
هزینه
زمان برگزاري
جمعبندی فصل 5
180 دقيقه
30 هزار تومان
بهمن 1399
جمعبندی فصل 6
270 دقيقه
45 هزار تومان
فروردين 1400
جمعبندی فصل 7و8
360 دقيقه
60 هزار تومان
ارديبهشت 1400