آزمون های رایگان هوش و استعداد تحلیلی ششم


 • آزمون سرعت و دقت 1
 • آزمون سرعت و دقت 2
 • آزمون سرعت و دقت 3
 • آزمون کانگورو 1
 • آزمون کانگورو 2
 • آزمون کانگورو 3

آزمون های آنلاین هزینه دار هوش و استعداد تحلیلی ششم


 • 15 مرحله آزمون سرعت و دقت (هزینه هر مرحله 2500 تومان) امکان انتخاب یک یا چند آزمون وجود دارد

  آزمون شماره 1

  آزمون شماره 2                                                ورود جهت ثبت نام

  آزمون شماره 3

  آزمون شماره 15