نام درس: ریاضی پیشرفته هشتم
مدرس: محسن کاهنی
تعداد جلسات: 20 
نحوه برگزاری : سامانه آنلاین اندیشمند
نام درس: فیزیک کنکور
مدرس: محمد رحیمی
تعداد جلسات: 25 
نحوه برگزاری : سامانه آنلاین اندیشمند
نام درس: علوم تجربی ششم
مدرس: پریسا بنیابادی
تعداد جلسات: 15
نحوه برگزاری : سامانه آنلاین اندیشمند
نام درس: ریاضی پیشرفته هشتم
مدرس: محسن کاهنی
تعداد جلسات: 20 
نحوه برگزاری : سامانه آنلاین اندیشمند
نام درس: فیزیک کنکور
مدرس: محمد رحیمی
تعداد جلسات: 25 
نحوه برگزاری : سامانه آنلاین اندیشمند